Nie znalazłeś  produktu dla siebie, nie martw się !      Wykonamy go specjalnie dla Ciebie. 

 

Możemy pomóc Ci znaleźć rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.


Zadzwoń lub napisz,  chętnie doradzimy i udzielimy Ci wszelkich informacji.

44-100 Gliwice

ul.Toszecka 12

dsksklep@gmail.com

+48 570 525 700

Regulamin sklepu

Polityka prywatności

Dostawa

Zwroty i wymiana

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DSK PERFECT DESIGN

 

Obowiązuje od 15 września 2021 r.

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu.

Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego ( DSK perfect design ul. Toszecka 12 44-100 Gliwice ).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

§1

Definicje

Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

Adres reklamacyjny:

DSK perfect design

ul. Toszecka 12

44 - 100 Gliwice

Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem dsksklep.pl w zakładce "Czas i koszty dostawy" zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

 

Dane Firmy:

DSK Perfect Design Sp.z.o.o

ul. Toszecka 12

44 - 100 Gliwice

NIP 6312701833

REGON 520883416

e-mail: dsksklep@gmail.com

tel.: +48 570 525 700

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem dsksklep.pl w zakładce "Czas i koszty dostawy".

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem dsksklep.pl w zakładce Płatności Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem dsksklep.pl , za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie. Sprzedający: DSK perfect design ul. Toszecka 12 44 - 100 Gliwice 

NIP 6312701833, nr. konta bankowego : Nest Bank 89 253000082007107158330001 .

System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował w sposób wyraźny Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym; w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność; wada nie występuje, jeżeli Klient lub osoba trzecia, działająca na jego zlecenie zastosowała, wykorzystała lub użyła Produkt niezgodnie z instrukcją otrzymaną od Sprzedającego; nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent; nie dotyczy to jednak użycia Produktu niezgodnie z instrukcją otrzymaną od Sprzedającego.

§2

Warunki ogólne

Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci: potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, a w przypadku Konsumenta informacji o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf; dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, a w przypadku Konsumenta, informacji o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

§3

Zawarcie umowy i realizacja

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: dodanie do koszyka produktu; wybór rodzaju dostawy; wybór rodzaju płatności; wybór miejsca wydania rzeczy; złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”. Informacji o produktach zamieszczonych w Sklepie w razie wątpliwości nie uważa się za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą potwierdzenia złożonego zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest system płatności Shoper Płatności, Google Pay, Przelewy24, Dotpay, Paypal.

Sklep umożliwia Kupującemu dokonanie płatności za zamówiony towar w następujących formach:

 1. gotówką w siedzibie sklepu

 2. przelewem bankowym

 3. płatność online za pośrednictwem przelewu elektronicznego poprzez system płatności Blue Media

 4. płatność online za pomocą karty płatniczej: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

 5. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia. Jeżeli Kupujący nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze). Czas realizacji zamówienia Kupującego, w przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji dokonanej transakcji. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

  §4

  Prawo do odstąpienia od umowy

  Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem dsksklep.pl w zakładce Formularz zwrotu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną za pomocą karty płatniczej, Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, z której dokonano płatności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli; w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  §5

  Rękojmia i gwarancja oraz odpowiedzialność za szkodę

 6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta, z wyjątkiem osób, o których mowa w punkcie poprzednim, na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). Czas obowiązywania zapisu rękojmi trwa dwa lata. Nie będą wadą fizyczną rzeczy uprawniającą do złożenia skutecznie reklamacji w ramach rękojmi za wady wszelkie niezgodności związane z: nieprawidłowym użyciem lub aplikacją rzeczy, w szczególności jej użycie lub aplikacja niezgodnie z instrukcjami dotyczącymi rzeczy, dostępnymi na stronie internetowej Sprzedawcy, a także z przechowywaniem rzeczy oraz pielęgnowanie posadzki wykonanej z rzeczy niezgodnie z zaleceniami Sprzedającego, dostępnymi na wskazanej wyżej stronie internetowej.

 7. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

 8. Stwierdzając wadę, Konsument powinien dokonać niezwłocznej dokumentacji fotograficznej rzeczy sprzedanej.

 9. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 10. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

 11. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

 12. chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

  5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

  6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna, jak również wtedy, gdy zachodzą okoliczności wymienione w art. 38 Prawa konsumenckiego. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

 13. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

 14. żądać usunięcia wady.

 15. §6

  Bezpieczeństwo danych osobowych

  Administratorem danych osobowych Kupujących jest DSK perfect design, ul. Toszecka 12, 44 - 100 Gliwice „Sprzedający”.

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zawieraniem lub wykonywaniem umów i w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Sprzedającego, zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Kategorie odbiorców danych przekazanych przez Kupującego: „podmioty współpracujące” t.j. firmy, których Sprzedający jest właścicielem lub które kontroluje lub firmy, które znajdują się wraz ze Sprzedającym pod wspólną kontrolą lub pozostają ze Sprzedającym w stałej współpracy, takie jak banki, firmy inwestycyjne, audytorzy, firmy dostarczające inne usługi finansowe, firmy informatyczne, doradcze, dostawcy lub firmy kurierskie. Świadczenie przez Sprzedającego usług na rzecz Kupującego może wymagać przekazania danych osobowych Klienta podmiotom świadczącym usługi na rzecz Sprzedającego w innych krajach, w tym w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku przekazania danych osobowych do krajów które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych Sprzedający stosuje zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma możliwość uzyskania kopii jej danych. Dane osobowe będą przechowywana przez okres 6 lat z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa lub do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń wynikających z zawartej umowy lub zakończenia postępowań sądowych i administracyjnych. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedającym a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania a w przypadku braku podania danych Sprzedający nie jest w stanie wykonać umowy z klientem. Sprzedający może stosować mechanizm zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowanie w celu poprawienia skuteczności podejmowanych działań marketingowych.

  §7

  Postanowienia końcowe

  Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego pod adresem dsksklep.pl w zakładce Regulamin.

  W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

   

  (Gliwice, 15.09.2021r)